1

2

3

4

5

 

Po co ludziom ta obrzydliwa polityka

Żyjemy w grupach. Żebyśmy mogli wspólnie żyć i działać konieczne jest ustalenie zasad współżycia. W tym miejscu pojawia się polityka, ponieważ to, jakie zasady będą w danym czasie obowiązywały w społeczności jest sprawą polityki właśnie. U starożytnych jest dużo definicji tego, co to jest polityka, ale są one bardzo idealistyczne żeby nie nazwać tego wręcz utopią. Oczywiście byłoby bardzo pięknie, gdyby, było jak u Arystotelesa, gdzie polityka to sztuka rządzenia dla wspólnego dobra. Jednak pozbawione idealizmu spojrzenie na władzę, na metody jej zdobywania i sprawowania budzi wątpliwości, czy aby na pewno w polityce chodzi o wspólne dobro. Dlatego nowsze definicje mówią zasadniczo o tym, że jest to działalność, która polega na ustalaniu zachowań współzależnych społeczności, które maja w zasadzie sprzeczne interesy. Polityka ma przezwyciężać tej sprzeczności i uzgadniać uwspólnione stanowisko za pomocą przekonywania i negocjacji, Read more »

Co ma robić partia polityczna

Partią polityczną jest taka organizacja społeczna, która ma ustalony program polityczny i realizuje zawarte w nim cele. Robi to poprzez uzyskanie a potem sprawowanie władzy. Może też realizować cele poprzez wywieranie wpływu sprawujących władzę. Do partii politycznych każdy może wstąpić i jest to dobrowolne. Skupia obywateli, którzy świadomi są wspólnoty swoich interesów, potrafią też zdyscyplinować się do tego, żeby wspólnie zdobyć i sprawować władzę. W naszym świecie polityka opiera się na działalności partii. To one łączą polityków, którzy przystępując do partii zgadzają się na realizowanie określonego w jej statucie programu. Ale warto zauważyć, że partia realizuje cele nie tylko w imieniu swoich członków, ale także w imieniu swoich zwolenników, którzy dają temu wyraz w wyborach. Polityka, którą uprawia partia powinna być zgodna z jej doktryną czy ideologią. Wyborca, który głosuje na konkretną partię ma absolutne prawo zakładać, że w przypadku, kiedy właśnie ona wygra w wyborach będzie działała w zgodzie z przyjętą przez siebie doktryną. Read more »

Czy polityka powinna mieszać się do gospodarki

Ekonomia jako nauka zajmuje się analizą i opisywaniem produkcji, dystrybucji i konsumpcji wytworzonych dóbr i oferowanych usług. Polityka gospodarcza jest poddyscypliną ekonomi. Zajmuje się nazwaniem i analizą sposobów, w jaki państwo może w zamierzony sposób oddziaływać na gospodarkę. Działa przy pomocy różnych narzędzi oraz środków. Działania państwa służą osiągnięciu celów, które zakłada aktualna władza. Polityka gospodarcza bierze pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne, danego kraju i zewnętrzne, czyli te, które pozostają poza nim. Polityka gospodarcza to rodzaj praktyki gospodarczej państwa, co oznacza, że jest to praktyka gospodarcza prowadzona przez aktualnie działającą władzę. Poprzez politykę gospodarczą partie rządzące uskuteczniają swoje programy społeczne. Polityka gospodarcza jest bardzo ważna, ale to tylko jedna z kilku realizowanych polityk. Inne to polityka zagraniczna czy polityka społeczna. Read more »

Polityka społeczna – o co w tym chodzi

Wszyscy działający na rzecz społeczeństwa, takie jak władza czy organizacje pozarządowe muszą kierować się pewnymi zasadami w realizowaniu swoich zadań. Zasady przyjęte w danej społeczności opisuje polityka społeczna. Jest to zespół długofalowych działań, które powinny zaspokoić potrzeby i rozwiązać społeczne problemy. W zakres polityki społecznej wchodzą i zagadnienia prawne i polityczne a także socjologiczne w bardzo wielu dziedzinach. Będzie to na przykład polityka demograficzna czy mieszkaniowa. W naszym kraju funkcjonuje, zgodnie z konstytucją, model społecznej gospodarki rynkowej. Polityka społeczna obejmuje też ochronę środowiska, a także zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczną. Politycy używają jej jako hasła bardzo chętnie, kiedy chcą przekonać swoich wyborców, że są po ich stronie. Mogą się za tym kryć bardzo odmienne hasła i różne propozycje rozwiązań. Politycy, którzy mówią, że chcą zwiększyć zasiłki a także ci, którzy chcą je zmniejszać mówią, że w ten właśnie sposób polityka społeczna zostanie zrealizowana najlepiej. Read more »

Marketing polityczny czyli jak docierać do wyborców

Żyjemy w świecie, w którym marketing jest wszechobecny. Samo w sobie nie jest to niczym złym. Zła jest dopiero manipulacja, o którą marketing jest posądzany, a w rzeczywistości często z nią graniczy. Marketing polityczny też nie jest niczym złym, jeśli potraktować go jako środki, które służą do zaistnienia w świadomości wyborców ze swoim towarem – programem i wizerunkiem. W Polsce mogliśmy obserwować przyśpieszoną naukę marketingu politycznego, niekiedy oglądając zabawne efekty tego, jak politycy się uczyli. Tak naprawdę nadal się go uczymy – zarówno wyborcy jak i politycy. Polityka to swego rodzaju rynek, na którym towarem są idee albo doktryny oraz konkretni politycy a klientami są wszyscy wyborcy. Nie różni się on zbytnio od każdego innego rynku. Zwłaszcza, że obecnie bardzo dużo mówi się, że już nie sprzedaje się towarów, jako takich tylko idee, które za nimi stoją. Tak, jak z każdym towarem – na prawdziwe buble klient, czyli i wyborca nabierze się tylko jeden raz. Przy czym marketing polityczny to nie jest tylko kampania wyborcza. Read more »

Co to właściwie jest doktryna polityczna

Niektóre sformułowania, choć funkcjonują powszechnie to bywają niewłaściwie rozumiane. Doktryna polityczna to jedno z takich właśnie pojęć. Najczęściej mylimy ją z ideologią, a to nie jest to samo. Z jednej ideologii może wywodzić się wiele doktryn. Co więcej, to działa też w drugą stronę, czyli jedna doktryna może czerpać z wielu ideologii. Natomiast to właśnie z doktryn politycznych wywodzą się programy polityczne. Te są szczegółowymi i uporządkowanymi zbiorami poglądów. Top podstawa, według której partie polityczne prowadzą swoją działalność. Doktryny mogą mieć różny charakter – od konserwatywnego po rewolucyjny. Te same doktryny polityczne rozważane od innej strony można podzielić na prawicowe lub lewicowe. Politykując z reguły opieramys się na jakiejś doktrynie. Polityka jest wtedy prowadzona konsekwentnie, czyli na przykład wywodząc się z doktryny lewicowej będzie się dążyć do sprawiedliwości społecznej. Działając według doktryny konserwatywnej będzie się unikało rewolucyjnych zmian. W teorii to bardzo proste. Read more »

Dlaczego Polacy bardzo nie ufają politykom

Bycie Polakiem oznacza w pewnym sensie bycie obciążonym historią, na dodatek trudną historią naszego kraju. Wchłania się tu w siebie przeszłe stulecia ale i ostatnie dziesięciolecia. Jednym z owoców takiej sytuacji jest fakt, że mamy mocno podejrzliwe nastawienie do polityków. Niestety, także ostatnie dwie dekady nie zdołały zmienić tej polskiej podejrzliwości. Wszystkie badania jednoznacznie pokazują, że nie ufamy politykom, w rankingach zaufania zajmują oni ostatnie miejsca wśród wszystkich wymienianych zajęć i zawodów. Nie, żeby nie było to usprawiedliwione, ale chyba wreszcie jest czas, żeby zastanowić się, jakimi działaniami można spowodować zmianę tego nastawienia. Polityka jest zajęciem tak starym, jak stara jest ludzka wspólnota. Nie ma sensu obrażać się na nią. Trzeba jednak spróbować zrozumieć, o co w polityce naprawdę chodzi? Czemu lub komu służy polityka? Jedna z definicji (a jest ich kilka) mówi, że jest ona sztuką rządzenia państwem. Wadą tej definicji jest to, że nie mówi, komu konkretnie ma służyć to rządzenie. Kolejna definicja akcentuje służebną funkcję polityki i polityków. Read more »

Polityka to dla wielu ludzi bardzo nieszlachetne zajęcie

Przysłowia tak naprawdę nie są mądrością narodów. Mówi się na przykład, że żadna praca nie hańbi a to czysta hipokryzja. Chyba, że przysłowie mówi tylko o uczciwej pracy. Są za to rodzaje zajęć, które uważa się za niespecjalnie uczciwe, chociaż wprost nie można im nic zarzucić. Jednym z takich zajęć stała się polityka. Na osoby, kute się nią zajmują patrzy się z podejrzliwością, zakładając jakby z góry, że nie da się zajmować polityką nie brudząc przy tym rąk. Nie da się być politykiem i zachowywać nieskalaną uczciwość. I trudno się dziwić, kiedy samo porównywanie obietnic wyborczych z ich realizacją zwykle wychodzi na niekorzyść – obietnic i polityków. Na ogół zakładamy też, że zajmowanie się polityką wypacza ludzki charakter i z najuczciwszych ludzi robi podejrzanych. Polityka wymaga często współpracy z oponentami, a to można traktować czasami jak zdradę. Inna rzecz to znany i potwierdzony empirycznie fakt, że władza zmienia ludzi, którzy ją otrzymali. A sama prawda jak zawsze leży gdzieś pośrodku – nie wszyscy politycy muszą od razu zawieść zaufanie wyborców, nie wszyscy wykorzystają swoje stanowiska, ale do powszechnej świadomości rzadko dochodzą dobre informacje, które pokazywałyby , że ktoś rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Read more »

W powszechnym mniemaniu polityka może pobrudzić

Poglądy polityczne opierają się na przekonaniach, które niekiedy są tak silne, że noszą miano ideologii. Zdarza się, że ludzie bardzo mylą ideologię z polityką. Tymczasem ideologia to podstawa podstawą, z której dopiero wyrusza się do polityki. Polityka jest taką szczególną dziedziną ludzkiej działalności, która wymaga także kompromisów, a to jest coś, czego ideologie nie znoszą.. W dużym uproszczeniu – politykowanie kala ideę. Badania sondażowe pokazują ponadto, że politykowanie kala ludzi, którzy się nim zajmują. Wielokrotnie praktyka pokazuje, że najszlachetniej choćby postępujące osoby w zetknięciu z polityką tracą znacznie na swoim wizerunku. Przeciętny wyborca nie ma dobrego zdania na temat osób, które parają się polityką. Nie ma zaufania osób, które polityką się zajmują, nie ufa w realizację przedwyborczych obietnic, wie, co że są tylko marną kiełbasą wyborczą. Polityka jest oczywiście bardzo istotną częścią współczesnego świata, żarliwemu politykowaniu oddaje się znaczna część ludzi. Ale do polityków stosuje się zupełnie inną miarę. Politycy to zwyczajni kłamcy, którym chodzi tylko o władzę i prestiż. Politycy obietnice wyborcze realizują tylko pod wpływem nieustających nacisków ze strony swoich wyborców. Read more »

Budowa ludzkiego mózgu ma wpływa na wybory polityczne

Amerykańscy naukowcy są bezcenni, jeśli chodzi o interesujące kierunki badań i ich wyniki. Otóż badania amerykańskich naukowców wykazały, że są różnice w budowie mózgu konserwatystów i liberałów. Czyli ludzkie spojrzenie na świat, poglądy polityczne w pewnym, nawet znacznym, stopniu zależą od fizjologii. Polityka opiera się na fizjologii. W tych badaniach okazało się, że konserwatyści mają większe ciało migdałowate, strukturę związaną z emocjami. U liberałów większa jest ta część mózgu, która odpowiada między innymi za reakcję stresogenną. Czyli oznacza to, konserwatyści są podatni na lęki, i reagują na nie większą agresją. Lewicowcy zaś lepiej radzą sobie w sytuacjach konfliktowych dzięki takiej a nie innej budowie mózgu. Co może mieć wpływ na ich większą tolerancyjność. Czyli biologia wpływa na polityk, choć mogło do tej pory wydawać się, że polityka to taki obszar ludzkiej działalności, który jest odległy od biologicznych uwarunkowań. Jednak, jeśli badania i ich interpretacje mówią prawdę – na to właśnie wygląda. Na to, że sposób, w jaki funkcjonujemy w społeczeństwie oraz to, Read more »

.